Aankoop

Een overname of een fusie is vaak een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Het kan de kroon zijn op de inspanningen van vele jaren, maar ook een belangrijke stap die voortkomt uit de kansen die de markt biedt. Om een overname of fusie tot een succes te maken is expertise op een groot aantal verschillende terreinen vereist.


Of Course Corporate Finance ziet een belangrijke rol voor haar weggelegd in de toekomst, niet alleen vanwege de demografische ontwikkelingen, maar ook doordat de Europese markt steeds transparanter wordt. Hetgeen leidt tot schaalvergroting en integratie van midden- en kleinbedrijven.

 

Het Overnameproces

Het overnameproces valt onder te verdelen in een drietal fases, te weten:

 

1. Voor traject

De beslissing om daadwerkelijk over te gaan tot een overname of fusie, zijn over het algemeen geen ad hoc beslissingen. Dergelijke gebeurtenissen zijn bijzonder ingrijpend en dienen daarom wel overwogen besloten te worden. Elke ondernemer heeft wel eens stil gestaan bij de mogelijkheid van groeien door middel van acquisitie of het verkopen van zijn onderneming bij het bereiken van een zekere leeftijd, maar toch gebeurt het regelmatig dat als uiteindelijk de mogelijkheid zich voordoet veel ondernemingen niet goed genoeg zijn voorbereid om een dergelijk besluit te nemen.

Indien men overweegt om in de toekomst zijn onderneming te verkopen, dan zal er verstandig aan worden gedaan om reeds in een vroeg stadium te beginnen met het verkooprijp maken van zijn onderneming. Op het moment dat de onderneming wordt verkocht is het bijvoorbeeld vaak niet meer mogelijk om bepaalde zaken vanuit fiscaal oogpunt te optimaliseren. Naast deze fiscale aspecten zijn er diverse andere zaken welke op voorhand kunnen worden geregeld, waardoor de uiteindelijke overdracht van de onderneming in elk opzicht en voor alle betrokken partijen naar tevredenheid zal verlopen.

Wanneer men voornemens is om een andere onderneming over te nemen is het belangrijk, dat de huidige onderneming dusdanig is voorbereid dat het beoogde voordeel van de overname ook optimaal benut wordt. Hierbij kan men denken aan het optimaliseren en het in kaart brengen van de huidige processen welke na de overname eenvoudig geïmplementeerd kunnen worden binnen de nieuwe organisatie. Naast het feit dat uiteindelijk hierdoor een bepaalde kostenefficiency behaald kan worden, is een dergelijke standaardisering ook van belang voor het management. Na de overname zal immers een groot deel van de beschikbare tijd van het management besteed worden aan de nieuwe onderneming.

 

2. Overname traject

De allereerste stap die plaatsvindt is het intake gesprek tussen uw onderneming en Of Course. Het voornaamste doel van dit gesprek is, vast te stellen of er bij beide partijen voldoende basis aanwezig is om gezamenlijk het proces in te gaan. Beide partijen zullen immers gezamenlijk als een team moeten fungeren. Tevens dient er een profielschets gemaakt te worden van de (ideale) overnamekandidaat.

Afhankelijk van de aanwezigheid van een reeds bekende overname- of fusie kandidaat zal gebruik gemaakt worden van de door Of Course Corporate Finance ontwikkelde Search, Match and Integrate® methodiek. Naast de databank van Of Course Corporate Finance zal binnen het, in de loop der jaren opgebouwde, netwerk (bijvoorbeeld diverse brokers) gekeken worden naar mogelijke kandidaten welke voldoen aan de door u gestelde criteria. Er zal een lijst worden opgesteld (zogenaamde ‘long list') met daarop alle mogelijke kandidaten. In overleg met de cliënt zal de long list worden gereduceerd tot een lijst (‘short list')met de meest geschikte ondernemingen. De ondernemingen die op de short list staan kunnen worden gecontacteerd en aan een kritische analyse onderworpen worden.

Indien er bij een potentiële overnamekandidaat voldoende aanknopingspunten zijn te vinden zullen verdere gesprekken plaatsvinden en kan er in een later stadium onderhandeld worden over de voorwaarden van de overeenkomst en de waarde van de onderneming.

Op het moment dat beide partijen een principe overeenkomst hebben bereikt, zal dit vastgelegd worden in een intentieverklaring. Nadat deze intentieverklaring is ondertekend krijgt de kopende partij de gelegenheid om te controleren of de gegevens, waarop hij zijn waarde oordeel heeft gebaseerd, correct zijn. Deze controle vindt plaats aan de hand van een Due Diligence onderzoek.

Wanneer er uit het Due Diligence onderzoek geen noemenswaardigheden naar voren komen, kan overgegaan worden tot het opstellen van het overname contract.

Om al deze talloze facetten tijdig te kunnen afwikkelen, zal men rekening moeten houden met de verschillende partijen en tijdslijnen. Hiervoor heeft Of Course Corporate Finance een methodiek ontwikkeld. Binnen het team wordt er gewerkt middels de Arrow Matrix Approach®. Deze matrix geeft precies weer op welk moment bepaalde stappen ondernomen dienen te worden.

 

3. Na traject

Naast de benodigde kennis en ervaring op de hiervoor genoemde gebieden kan Of Course Corporate Finance, indien gewenst, ook na de overname of fusie noodzakelijke begeleiding aanbieden. Vaak wordt gedacht, dat na het zetten van de handtekening onder de overeenkomst, de overname succesvol is afgerond. In de praktijk blijkt echter dat dit dikwijls niet het geval is. Wij zijn van mening dat het wel of niet slagen van een overname pas aangetoond kan worden na een aantal jaar. Dit geldt overigens zowel bij een verkoop als een aankoop van een onderneming.

Een aspect dat van essentieel belang is voor het succesvol volbrengen van een overname of fusie is de uiteindelijke implementatie binnen de huidige onderneming. Of Course Corporate Finance is zich hier terdege van bewust. Wij bieden onze klanten dan ook de mogelijkheid om gebruik te maken van onze assistentie bij deze implementatie. Daarnaast heeft Of Course Corporate Finance expertise op het gebied van financiële planning en zijn wij in staat om de gehele overname of fusie ook vanuit het fiscale oogpunt te optimaliseren.

Mede door deze intensieve ‘nazorg', is Of Course Corporate Finance een complete partner voor een langdurige relatie.

 

 


Vakgebieden 

Tijdens een overname wordt een beroep gedaan op diverse vakgebieden, zoals in onderstaand overzicht wordt weergegeven.

vakgebieden

Het multidisciplinair karakter van het vakgebied corporate finance

 

Om een overname of fusie tot een succes te maken, is expertise op een groot aantal verschillende terreinen vereist. Men wordt bijvoorbeeld geconfronteerd met vraagstukken op het gebied van ondernemers competenties, accountancy en financiële planning. Daarnaast dient aandacht te worden besteed aan een groot aantal juridische en fiscale aspecten. Al deze vraagstukken zorgen voor een onoverzichtelijke situatie waarin vaak behoefte is aan de deskundigheid van een gespecialiseerde adviseur. Of Course Corporate Finance is in staat om specialisten in te zetten die bovenstaande vakgebieden volledig beheersen.

 

 

 

afspraakmakenarrow

 

 

 

 

 

kaart arrow

Neem contact op 

Vul het onderstaande formulier in en we nemen 
zo spoedig mogelijk contact met je op.

{chronoforms}contact{/chronoforms}