Verkoop

Het overname traject duurt over het algemeen langer dan men in eerste instantie verwacht. Een gemiddelde overname duurt al gauw zes maanden. Deze ‘lange' tijdsspanne komt voort uit het feit dat een overname vaak een cruciale stap is voor beide partijen. Zo zijn er dan ook vele factoren die allen een belangrijke rol spelen in het gehele proces en daarom zorgvuldig voorbereid dienen te worden.


Om een totaal beeld te krijgen van de verschillende stadia welke normaliter tijdens een verkoop aan de orde komen wordt in het onderstaande gedeelte een beschrijving gegeven van de deeltrajecten.

 

Intakegesprek

De allereerste stap die plaatsvindt is in feite het ‘ intake-gesprek ' tussen de onderneming en Of Course Corporate Finance. Het voornaamste doel van dit gesprek is vast te stellen of er bij beide partijen voldoende basis aanwezig is om gezamenlijk het proces in te gaan. Aangezien er bij een overname zowel emotionele als rationele aspecten een grote rol spelen, is het belangrijk dat beide partijen als één team kan fungeren en elkaar begrijpen met betrekking tot de rol van beide partijen binnen het proces.

Indien beide partijen besluiten om verder te gaan, zal er een team worden samengesteld waarbinnen de verschillende specialisten vertegenwoordigd zijn. Dit team hoeft natuurlijk niet alleen te bestaan uit medewerkers van Of Course Corporate Finance maar kan ook aangevuld worden met externe adviseurs van uw onderneming. Door deze kennis te gebruiken kan veel tijdswinst worden behaald wat zich uiteindelijk zal vertalen in lagere kosten.

 

Search, Match & Integrate

Afhankelijk van de aanwezigheid van een eventuele overname kandidaat zal er gebruik gemaakt kunnen worden van de door Of Course Corporate Finance ontwikkelde Search, Match & Integrate methodiek. Dit houdt in dat binnen de Databank van Of Course Corporate Finance en het bestaande fijnmazige netwerk gekeken zal worden naar mogelijke kandidaten welke op zoek zijn naar een soortgelijke onderneming. Indien dit niet direct leidt tot een ‘match' zijn er natuurlijk nog andere manieren om een mogelijke kandidaten te benaderen.

 

Anoniem verkoopprofiel

Indien er in eerste instantie geen overnamekandidaat aanwezig is zal er een anoniem verkoopprofiel opgesteld dienen te worden. In dit profiel worden enkele kerngegevens zoals gewenst regio, omzetindicatie en omschrijving activiteit weergegeven. De mogelijk geïnteresseerde verkoper kan hieruit op geen enigerlei wijze herleiden om welk bedrijf of om welke persoon het exact gaat. Indien de mogelijke kandidaat naar aanleiding van dit profiel nadere informatie wenst te ontvangen zal er door beide partijen een geheimhoudingsverklaring ondertekend dienen te worden. Deze geheimhoudingsverklaring heeft als doel om er voor te zorgen dat de verstrekte gegevens door beide partijen nooit naar buiten gebracht mogen worden aangezien zijn onderneming hierdoor eventueel schade van kan ondervinden of dat uw naam bekend raakt binnen het ‘circuit' wat een nadelige invloed heeft op uw onderhandelingspositie.

 

Verkoopmemorandum

Naast het anonieme verkoopprofiel zal er ook een verkoopmemorandum opgesteld dienen te worden. Het verkoopmemorandum bevat gegevens van de te verkopen onderneming, die voor een mogelijke koper van belang kunnen zijn om tot een verantwoord bod te komen. Maar wat en vooral hoeveel moet daar instaan?. De ondernemer heeft een natuurlijke neiging het allemaal zeer mooi voor te stellen. Maar als het allemaal veel te rooskleurig wordt voorgesteld, kunnen bij de potentiële koper verwachtingen worden gewekt die hoger zijn dan is gerechtvaardigd. Nadat er - in principe - overeenstemming is bereikt over de condities (zie intentieverklaring) en blijkt dat het verkoopmemorandum een te positieve weergave is geweest van de werkelijkheid, dan zou de potentiële koper kunnen afzien van de koop, danwel de voorwaarden willen aanpassen.

 

Aan de andere kant kan de verkopende partij middels het verkoopmemorandum te veel informatie prijs geven waarmee een potentiële kandidaat in een later stadium zijn voordeel mee kan doen. Onder deze kandidaten kunnen zich immers ook concurrenten bevinden. Het is dus zaak om een goede balans te vinden met betrekking tot welke informatie en hoe gedetailleerd deze wordt vermeld in het verkoopmemorandum. 

 

Afhankelijk van de soort onderneming en de omvang komt in het verkoopmemorandum kunnen de volgende gegevens aan de orde komen:

 • Juridische structuur onderneming;
 • Historie en ontwikkeling;
 • Reden van verkoop;
 • Regio;
 • Marketing activiteiten;
 • Personeelsopbouw (bv. leeftijd en duur dienstverband);
 • Financiële gegevens (balans, winst en verliesrekening), en
 • Waardebepaling onderneming.

 

Onderhandelingen

Na ontvangst van het verkoopmemorandum, zal de potentiële koper gedetailleerde vragen willen stellen en begint in feite het onderhandelingsproces. Over het algemeen zal dit onderhandelingsproces in eerste instantie gevoerd worden door de adviseur(s) van Of Course Corporate Finance. Hiervoor zijn een tweetal belangrijke redenen aan te geven, te weten: 

 • Vakkennis

  In verband met juridische en fiscale vraagstukken welke aan de orde komen tijdens deze gespreken is het belangrijk dat deze onderhandelingen een voor u optimaal resultaat opleveren zowel juridisch als fiscaal technisch. Daarnaast heeft de adviseur van Of Course Corporate Finance de nodige ervaring bij het oplossen van typische problemen voortkomend uit het overname proces.

 • Emoties

  Aangezien een overname vaak een ingrijpende gebeurtenis is waarbij één van de partijen afstand zal doen van zijn onderneming waarin veel energie is gestoken, is er sprake van een emotionele binding. Deze emotionele binding is volkomen begrijpelijk maar kan vaak leiden tot vertraging van het proces. Immers de kopende partij wil een zo laag mogelijk prijs betalen voor de onderneming en zal vanuit deze optiek allerlei aspecten aanhalen welke een negatieve invloed hebben op de waarde en de uiteindelijke prijs. De adviseur van Of Course Corporate Finance zal hier meer afstand van kunnen nemen en zal door zijn ervaring hier adequaat op kunnen reageren.

 

Tevens komt het regelmatig voor dat beide partijen, ongeacht het resultaat, na afloop van de onderhandelingen intensief contact met elkaar blijven onderhouden. Dit contact kan bijvoorbeeld plaatsvinden in de vorm van het afhandelen van lopende zaken of zelf een kort dienstverband. Kortom beide partijen zijn gebaat bij een goede verstandhouding en de adviseur kan als het ware de rol van ‘boeman' op zich nemen waardoor beide partijen indien gewenst met elkaar verder kunnen.

 

Intentieverklaring

Op het moment dat de onderhandelingen in een ver gevorderd stadium verkeren zullen de gemaakte afspraken vastgelegd worden middels een intentieverklaring. In de intentieverklaring worden o.a. de volgende aspecten vastgelegd:

 • Betrokken partijen;
 • Overnamesom;
 • Betalingswijze;
 • Garanties, en
 • Specifieke voorwaarden

Na het ondertekenen van de intentieverklaring zal er in principe niet meer onderhandeld kunnen worden. Er is als het ware overeenstemming bereikt waaraan beide partijen zich dienen te houden maar de kopende partij verkrijgt het recht om middels een boekenonderzoek (due diligence) te controleren of de verstrekte gegevens van de verkopende partij juist zijn en kan de intentieverklaring aanpassen of zelfs verwerpen als er onjuistheden aan het licht worden gebracht.

 

Due Diligence

Tot op het moment van ondertekenen heeft de kopende partij zijn bod gebaseerd op gegevens welke door de verkopende partij zijn verstrekt. Er heeft door de kopende partij nog geen controle kunnen plaatsvinden om de juistheid van deze gegevens te kunnen controleren. Zo zal er door de accountants van de kopende partij gekeken worden of alle vorderingen inbaar zijn, alle schulden op de balans staan, voorraden courant zijn etc. Indien in eerdere fases alles correct is gepresenteerd, zal er naar alle waarschijnlijkheid geen verrassingen boven tafel komen in deze fase. Eventuele afwijkingen kunnen leiden tot aanpassingen van de transactieprijs maar ook van de voorwaarden zoals deze gesteld zijn in de intentieverklaring. De kopende partij behoudt zelfs het recht om helemaal van de transactie af te zien, wanneer er grote onjuistheden worden geconstateerd.

 

Overdracht

Op het moment dat het boekenonderzoek is afgerond en er geen onjuistheden zijn geconstateerd waardoor de overeenkomst zal dienen te worden aangepast zal de uiteindelijke overdracht kunnen plaatsvinden.

Over het algemeen zal dit gebeuren middels een notariële akte.

 

Na traject

Nadat de onderneming notarieel is overgedragen kan Of Course Corporate Finance u begeleiden met betrekking tot de financiële planning van uw onderneming en uw privé situatie.

 

 

afspraakmakenarrow

 

 

 

 

 

kaart arrow

Neem contact op 

Vul het onderstaande formulier in en we nemen 
zo spoedig mogelijk contact met je op.

{chronoforms}contact{/chronoforms}